اطلاعات درباره کشت چغندرقند

اطلاعات درباره کشت چغندرقند

عملیات زراعی :هرچه عملیات زراعی زراعت چغندر قند در زمان لازم و بموقع وبا کیفیت مطلوب انجام شود  محصول تولید شده از راندمان بالای ریشه و عیار بالاتری برخوردار خواهد بود

آزمون خاک: با توجه به نتایج آزمون خاک باید بافت خاک متوسط وشوری خاک وآب به ترتیب کمتر از 7 و 4/7 دسی زیمنس بر متر باشد .همچنین مصرف کود طبق آزمون خاک تعیین گردد .

رعایت آزمون خاک حداقل 3 سال برای کشت چغندر قند الزامی است.

غلات . غلات چغندرقند.

چغندرقند غلات گیاهان علوفه ای

چغندر قند غلات سیب زمینی غلات

انتخاب بذر  کود  وسموم مناسب وبا کیفیت