اخبار

استخدام شرکت قند دزفول در سال ۹۶

اطلاعیه تأمین سرمایه انسانی شرکت قند دزفول – ویرایش تا روز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶تا ساعت ۱۴ با هماهنگی مدیریت شرکت قند دزفول مقرر گردید زمان ثبت نام شرکت قند دزفول تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۵ تمدید گردید.
ادامه خبر

ابوذر دیناروند مدیر بخش کشاورزی شرکت قند دزفول خبر داد

۹۰تراکتور از اواسط مهرماه کار عملیات کشاورزی را شروع و نهاده های مرحله داشت از اسپانیا و آلمان خریداری شد
ادامه خبر