ابوذر دیناروند مدیر بخش کشاورزی شرکت قند دزفول خبر داد

۹۰تراکتور از اواسط مهرماه کار عملیات کشاورزی را شروع و نهاده های مرحله داشت از اسپانیا و آلمان خریداری شد