نمودار تولید کارخانه

در این قسمت ، نمودار و فرایند تولید کارخانه قند دزفول به ترتیب آورده شده است .