تاریخچه کارخانه

شرکت قند دزفول (سهامی خاص) در اریبهشت ماه سال 1346 تحت شماره 11475 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران توسط سرمایه داران بزرگ بخش خصوصی با سرمایه اولیه ششصد میلیون ریال منقسم به 6000 سهم یکصد هزار ریالی به ثبت رسید و سپس در سال 1353 قرارداد خرید ماشین آلات کارخانه با شرکت تکنواسپرت کشور چکسلواکی منعقد گردید و اما مالکیت آن در 11/03/1356 از سرمایه گذاران بخش خصوصی  به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار و در سال 1362 اداره کامل آن به وزارت صنایع و در سال 1363 کلیه سهام شرکت به سازمان صنایع ملی ایران منتقل گردید. اولین بهره برداری از کارخانه که در حد فاصل شهرستان های شوش و دزفول از توابع استان خوزستان واقع است در سال 1363 رسماً آغاز شد. 
موضوع و اهداف اولیه ایجاد شرکت عبارتند از : تأسیس کارخانجات قند و سفارش ماشین آلات مربوط به عملیات کشاورزی و آبیاری به منظور تهیه چغندر قند و ایجاد تأسیسات مربوط به آن، ایجاد اشتغال در راستای شعار امسال اقصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، تولید بخشی از شکر مورد نیاز کشور و کاهش واردات، افزایش ضریب خوداتکایی