شماتیک پخت و جداسازی شکر و پس آب

  در این بخش ،  شماتیک پخت و جداسازی شکر و پس آب آن در کارخانه بصورت مرحله به مرحله گردآوری شده است .