شروع کشت چغندر قند پاییزه

شروع رسمی کشت چغندر قند پاییزه کارخانه قند دزفول از مهر ماه سال 1396 آغاز گردید!